Сервисирање машине ,,METRAC H7X” са косачицама, број јавне набавке ОУ-11/20