Грађевински радови у водопривреди – Санација приобаља речног појаса у циљу обезбеђења стабилности обалоутврде и повећања пропусне моћи на десној обали Дунава од марине “Дорћол” до “Бастиона Св. Јаков” (km 1168+395 km 1170+650), број јавне набавке КР-II-34/19