Copyright 2019 - beogradvode.co.rs

Активности

 

 

  Наше предузеће је основала Влада Републике Србије 1952. године спајањем две водне заједнице ради одбране београдског подручја од штетног дејства вода. Организовање и назив предузећа су се мењали у складу са законским прописима, а од 1999. пословало је као Друштвено водопривредно предузеће „Београд-воде“. Одлуком Скупштине града Београда од 29. фебруара 2008. организовано је као Јавно водопривредно предузеће „Београдводе“, чији је оснивач Град Београд.

 

  Претежна делатност предузећа је изградња хидротехничких објеката.Предузеће обавља и послове газдовања водама на територији града, одржавања и реконструкције водопривредних објеката, организовања и спровођења одбране од поплава, одвођења сувишних вода, чишћења и уређења водотока, као и уређивања и одржавања водног земљишта.

 

  Усвајањем Закона о главном граду град Београд је добио право и обавезу да озбиљније почне да се стара о свом приобаљу. ЈВП „Београдводе“ је у претходном периоду спроводило мере заштите од штетног дејства вода на око 90 одсто територије Београда, а остали део су покривала три водопривредна предузећа: „Галовица“ (општине Сурчин, Земун и Нови Београд), „Сибница“ (део општине Палилула – лева обала Дунава) и „Водопривреда“ – С.Паланка (општине Сопот и Младеновац).

 

  Генерална карактеристика скоро свих бујичних водотока на подручју Београда јесте врло велика неуређеност и катастрофално еколошко стање. Оваква, веома неповољна ситуација проузрокована је интеракцијом природних и антропогених фактора. Природни фактори се углавном манифестују бујањем вегетације у кориту и на обалама водотока, као и ефектима проласка таласа великих вода. Поломљено дрвеће и грање, које се проноси у челу таласа великих вода, задржава се на постојећој вегетацији у речном кориту. Тиме се стварају природне баријере, које у великој мери смањују пропусни капацитет корита.


  Утицај антропогених фактора на стање уређености бујичних водотока на подручју Београда манифестује се на два начина – пасивна и активна. Пасиван антропогени утицај се односи на одсуство било каквих мера и радова за отклањање негативних ефеката природних процеса. Не врши се никакво чишћење, уклањање или проређивање вегетације у речном кориту и на обалама. После проласка таласа великих вода, не предузимају се мере за уклањање створених баријера у речном кориту. Другим речима, ништа се не чини у циљу побољшања услова пропуштања великих вода и смањења ризика од поплава.

 

      

 

  Један од најважнијих, а недовољно примењених решења за заустављање бујичних поплавних таласа је изградња ретензија. Проблем ретензирања поплавних таласа је решаван изградњом акумулација, (у Београду изграђене три) које су намењене и за спорт и рекреацију. Самим тим је изградња изискивала много веће трошкове, јер акумулације захтевају стално заузеће површине земљишта и трошкове експропријације. Због нејасноће планских докумената акумулације су називане ретензијама и обрнуто.      Једина могућа сличност ретензија са акумулацијама је објекат бране и прелива за велику воду. Ретензија једино привремено задржава поплавни талас. Иначе, у Београду постоји 196 бујичних водотокова.

 

  Одржавање објеката за одбрану од поплава за воде I реда на територији града Београда финансира Републичка дирекција за воде (Дунав, Сава, Колубара, Барајевска река, Бела река, Бељаница, Велики Луг, Вукодраж, Дубоки поток, Лукавица, Паригуз, Пештан, Раља, Тамнава, Топчидерска река, Турија, канал Нова Галовица), док одржавање осталих бујичних водотокова би, по Закону о водама из 2010.године, требало да финансира локална самоуправа.

 

  Управа града Београда је финансирала одржавање делова Миријевског потока, Каљавог потока, Болечке реке, Мокролушког потока, бране Жарково, Колубаре код Пољанског моста, чишћење обала и приобаља, Грочице; одржавање улива Каљавог потока, Железничке реке, Мокролушког потока, као и колектора код Куле Небојше; санацију обалоутврде у Земуну; регулацију 250 м потока Мостирина; регулацију 330 м Каљавог потока, итд.).

 

  Одржавање мелиорационих канала и црпних станица финансира Републички дирекција за воде.

ЈВП „Београдводе“ се брину и о одржавању три бране на територији града Београда: „Ресник“ (на потоку Паригуз, притоци Точидерске реке), „Бела река“ (на Белој реци, притоци Топчидерске реке) и „Дубоки поток“ (на Дубоком потоку, притоци Барајевске реке) – финансира Републичка дирекција за воде.


 

ПРЕГЛЕД И ОПИС ВАЖНИЈИХ ПОСЛОВА И РАДОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈВП

„БЕОГРАДВОДЕ“ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ВОДАМА

 

 

 Активности ЈВП „Београдводе“ у 2012. години:

 

1.  Редовно одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока

2.  Инвестиционо одржавање мале бране Дубоки поток у Барајеву

3.  Редовно одржавање водних објеката за одводњавање

4.  Реконструкције насипа Ада Циганлија Деоница II, у зони београдског купатила од km 2+150 до km 2+400“

5.  Извођење заштитних биотехничких радова, израда плетера на локацији Дубоки поток у Барајеву

6.  Радови на одржавању дренажних система на десној обали Реке Саве, текуће и инвестиционо одржавање каналске мреже и насипа

7.  Наставак регулације обалоутврде Земунског кеја (II – фаза)

8.  Уградња каналета и зацевљење бетонскимцевима  Ø 1000 mm ( Добрунска и околне улице)

9.  Регулација десне обалоутврде реке Саве у Забрану

10. Отварање излаза из Чукаричког рукавца и отварање рибље стазе

 

Чишћење Чукаричког рукавца – отварање рибље стазе (Секретаријат за заштиту животне средине)

 

11.  Регулација Каљавог потока узводно од фабрике "Messer Tehnogas"

12.  Уређење корита реке Грочице од km 0+498 - мост у центру Гроцке до km 0+598

13.  Уређење потока Паланка

14.  Уклањање непожељне вегетације подводним кошењем и скупљањем пливајуће вегетације из канала Визељ од км. 3+000 до км. 3+600 (трава, брезга, плутајући отпад и остало)

15.  Радови на рехабилитацији (санацији) каналске мреже ХМС Панчевачки рит ради постизања двонаменске функције одводњавање и наводњавање (сливови црпних станица: Чента, Беланош, Јабука, Баљарица, Овча и Борча)

16. Остали послови у оквиру хитних интервенција које подразумевају радове ( отварање протицајног профила, уклањање наплавина и оборених стабала, уклањање комуналног отпада, црпљење воде, измуљење водотока итд.) по налогу инспектора.

 

Активности ЈВП „Београдводе“ у 2013. години:

 

1.       Уређење обале - Дубоки поток

2.       Наставак регулације обалоутврде на десној обали Саве у Забрану, општина Обреновац (од km 27+800 до km 28+350) III - фаза

 

Буџет републике Србије – Дирекција за воде – спољне воде

 

1.       Редовно одржавање објеката за одбрану од поплава – 525,97 km одбрамбених насипа (заједно са ВП „Галовица“ , ВП „Сибница“ и „Водопривредом“ – С.Паланка)

 

    

 

 1. Санацијa оштећења обалоутврде реке Дунав у Винчи на десној обали на km 1144+300
 2. Санација спољне косине ло Дунавског насипа, на стационажи од km 13+000 до km 13+600
 3. Биотехнички радови на малој брани "Бела река", израда једноструких попречних плетера

 

      Буџет републике Србије – Дирекција за воде - унутрашње воде

    

 1. Редовно одржавање мелиорационих канала – 1.782,89 km (заједно са ВП „Галовица“ , ВП „Сибница“ и „Водопривредом“ – С.Паланка)
 2. Редовно одржавање 29 црпних станица (заједно са ВП „Галовица“ и ВП „Сибница“)
 3. Ремонт на црпној станици "Купинац"
 4. Ремонт на црпној станици "Мислођин"

 


Ц.С. Мислођин

 

 1. Ремонт на црпној станици "Умка"
 2. Ремонт на црпној станици "Вић Бара"
 3. Ремонт на црпној станици "Забрешке Ливаде"
 4. Ремонт на црпној станици на мелиорационом подручју ЈВП"Београдводе"-ВП "Галовица" ц.с. "Стари Фенек-Провизориј"
 5. Ремонт на црпној станици на мелиорационом подручју ЈВП"Београдводе"-ВП "Галовица" ц.с. "Бољевци нова"
 6. Ремонт на црпној станици на мелиорационом подручју ЈВП"Београдводе"-ВП "Сибница" ц.с. "Овча"
 7. Ремонт на црпној станици на мелиорационом подручју ЈВП"Београдводе"-ВП "Сибница" ц.с. "Јабука"
 8. Ремонт на црпној станици на мелиорационом подручју ЈВП"Београдводе"-ВП "Сибница" ц.с. "Кишвара"
 9. Остали послови у оквиру хитних интервенција које подразумевају радове ( отварање протицајног профила, уклањање наплавина и оборених стабала, уклањање комуналног отпада, црпљење воде, измуљење водотока итд.) по налогу инспектора.

 

Активности ЈВП „Београдводе“ у 2014. години:

 

Радови изведени према Уговору са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, Републичком дирекцијом за воде

Програм управљања водама у 2014. години

 

1.      Одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока - редовно одржавање (Нови Београд, Земун, Палилула, Чукарица, Обреновац, Лазаревац, Гроцка, Раковица)

 

 

Обалоутврда Ада Хуја – Палилула

 

2.      Одржавање објеката за одводњавање (Палилула, Чукарица, Обреновац)

Хитни санациони радови извршени у 2014. Години према

 

Уредви Владе Републике Србије - Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја

 

1.      Хитни радови на санацији десне обале реке Саве код Обреновца од km 2+250 до km 2+650 (локалитет Забрешке ливаде) Сава од km 29+500 до km 29+900 (Обреновац)

2.      Хитно затварање насипа и хитни радови на санацији одбрамбеног зида и обалоутврде Саве у Забрежју (од km 0+400 до km 0+460)

 

 


 3.      Хитно затварање насипа и хитни радови на санацији левообалног насипа Тамнаве од ушћа у Колубару до „Ћемановог“ моста (Обреновац)

4.      Хитно затварање насипа и хитни радови на санацији деснообалног насипа Трстенице (од km 0+600 до km 0+616) и левообалног насипа Трстенице (од km 0+600 до km 0+622) Обреновац

 

У току одбране од поплава у 2014. години затворено је и привремено санирано преко 30 продора насипа.

  

Радови изведени према Споразуму са ЈКП „Београдски водовод и канализација у 2014. години

 

1.      Неопходни додатни радови и додатни трошкови на одржавању мелиорационог система „Велики Макиш“ за 2014. годину који се издоде односну настају услед испуштања отпадних вода из постројења ЈКП „Београдски водовод и канализација“(Чукарица)

 

 Остали послови у оквиру хитних интервенција које подразумевају радове ( отварање протицајног профила, уклањање наплавина и оборених стабала, уклањање комуналног отпада, црпљење воде, измуљење водотока итд.) по налогу инспектора.  

 

Активности ЈВП „Београдводе“ у 2015. години:

 

Радови на експлатацији и одржавању дренажних система и црпних станица на десној обали Саве за 2015. годину"                                                

1.      Инвестиционо одржавање десни насип поред саве

2.      Инвестиционо одржавање дренажни канали и црпне станице

3.      Текуће одржавање десни насип поред саве

4.      Текуће одржавање дренажних канали и црпне станице

5.      Текуће одржавање ангажовање радника на одржавању и чишћењу српних станица, дворишта српних станица и решетки испред уливних базена

 

Радови изведени према програму (Републичке дирекције за воде) управљања водама у 2015. години                                                                      

1.      Одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока - редовно одржавање

2.      Одржавање објеката за одводњавање

3.      Санација водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање"

4.     Санације финансиране од стране канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја у 2015. години

5.     Санације финансиране од стране дирекције за развој и изградњу општине Барајево

6.  Радови финансирани од стране градске управе града Београда, секретаријата за заштиту животне средине, на пошумљавању у 2015. Години

 

7.  Остали послови у оквиру хитних интервенција које подразумевају радове ( отварање протицајног профила, уклањање наплавина и оборених стабала, уклањање комуналног отпада, црпљење воде, измуљење водотока итд.) по налогу инспектора.

 

 


 

 


Радови на одржавању приобаља

Активности ЈВП „Београдводе“ у 2016. години:

 

1.       Санациони радови на објектима за одбрану од поплава које су ЈВП "Београдводе" радиле у 2016. години, финансирани од стране Канцеларијe за управљање јавним улагањима

2.        Радови изведени према Програму управљања водама у 2016. години финансирани од стране Републичке диракција за воде

3.       Редовно одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока, Сектори: С.3., Д.4., Д.5., Д.6., С.1. и М.4.

4.       Редовно одржавање објеката за одводњавање, мелиорациона подручја: "БЕОГРАД ДУНАВ 2" (ХМС БГ Д2 1.); "БЕОГРАД САВА 2" (ХМС БГ С2 1. - БГ С2 15.); "БЕОГРАД МОРАВА" (ХМС БГ М 1. - БГ М 3.); 
"БЕОГРАД САВА 1" (ХМС БГ С1 1. - БГ С1 5.); "БЕОГРАД ДУНАВ 1" (ХМС БГ Д1 1.)

5.       Радови на експлатацији и одржавању дренажних система и црпних станица на десеној обали Саве у 2016. години финансирани од стране Републичке диракција за воде

6.       Текуће и инвестиционо одржавање Ц.С. Скела, каналске мреже Младост и насипа Мали Макиш

7.       Радови - услуге за ЈКП "Београдки водовод и канализацијa" у 2016. Години

8.       Остали послови у оквиру хитних интервенција које подразумевају радове ( отварање протицајног профила, уклањање наплавина и оборених стабала, уклањање комуналног отпада, црпљење воде, измуљење водотока итд.) по налогу инспектора.

  

f t g m

Адреса: Светозара Ћоровића 15, Београд

Телефон/факс: (011) 3229155; 3229156

e-mail: office@beogradvode.co.rs; 

             info@beogradvode.co.rs

МИ БРИНЕМО О ВОДАМА БЕОГРАДА

ПИБ: CP 101518008

ПЕПДБ: 130680764

Матични број: 07029110

Шифра делатности: 4291

Регистарски број: 6011000429