Copyright 2019 - beogradvode.co.rs

Делатности предузећа

             Добра организација рада предузећа омогућава остваривање оптималних резултата рада и средстава као основних производних фактора.

 

Предузеће у оквиру дефинисаних обавеза у складу са важећим „Закон о водама“ обавља:

-послове газдовања водама на територији града Београда,

-одржавање и реконструкцију водопривредних објеката,

-организовање и спровођење одбране од поплава,

-одвођење сувишних вода,

- чишћење и уређење водотока,

- уређивање и одржавање водног земљишта.  

                       

             

Насип на Ади пре и након крчења биљака и шибља

 

Функционални послови су један од основних послова хидротехничких стручњака, а они подразумевају стално присуство на терену, праћење појава од интереса за водопривреду, запажање проблема које треба решавати, покретање поступака за решавање истих, као и непосредни контакт са корисницима.

Поред наведених послова, функционални послови подразумевају и припремање подлога за израду и спровођење водопривредних основа, усаглашавање водопривредних са просторним, урбанистичким плановима и пројектима на мелиорационом подручју и са другим мелиорационим подручјима, спровођење програма за осматрање и мерење водостаја и сагледавање промена у водном режиму.

            Радови на редовном одржавању водопривредних објеката подразумевају:

-чишћење муља и наноса из корита,

-чишћења облога корита од растиња,

-кошење траве,

-сечење шибља

-одржавање приступних путева,

-уклањање дрвећа,

-уклањање предмета и отпадног материјала,

-поправка мањих оштећења косина обложених каменом или бетоном,

- хемијско третирање облоге,

- израду елабората оштећења регулационих грађевина.

 

                             

 -Кошење траве                                                                                                -Чишћење муља и наноса из корита

 

Учествовање у другим активностима предузећа је првенствено у налажењу потребних података и изради документације за одбрану од поплава, изради годишњих планова и програма и Јавним набавкама.

f t g m

Адреса: Светозара Ћоровића 15, Београд

Телефон/факс: (011) 3229155; 3229156

e-mail: office@beogradvode.co.rs; 

             info@beogradvode.co.rs

МИ БРИНЕМО О ВОДАМА БЕОГРАДА

ПИБ: CP 101518008

ПЕПДБ: 130680764

Матични број: 07029110

Шифра делатности: 4291

Регистарски број: 6011000429