• Мултифункционално возило "Паук"

  • Кула Небојша

  • Механизација за кошење

  • Радови на Ади Циганлији

  • Кула Небојша

  • Кошење насипа

  • Земунски кеј

  • Радови

Copyright 2019 - beogradvode.co.rs

Специјални багер "Паук"

Служи за радове на најнеприступачнијим теренима.

Санација Земунског кеја

Санацијом обалоутврде је ојачана одбрамбена линија и подигнута је вредност фактора сигурности на клизање насипа.

Барајево

У наредној години у сарадњи са градом планиран је наставак изградње II фазе горње шетне бициклистичке стазе и централног барајевског парка на левој страни обале Барајевске реке и изградње пешачког моста који ће спајати парк и изграђено шеталиште.

ЈВП”БЕОГРАДВОДЕ” БРИНУ О ВОДАМА БЕОГРАДА

 

Према важећим законима и подзаконским актима јавно водопривредно предузеће које је Град основао има јасно дефинисане обавезе, од којих су најзначајније следеће:


1. Да се брине о наменском коришћењу, одржавању и чувању водних објеката за уређење водотока и заштиту од поплава на водама 
II реда (у надлежности јединице локалне самоуправе), имајући у виду да је Град оснивач ЈВП (преко 150 бујичних водотока на свих 17 градских општина).

 

2. Да управља водним објектима за одводњавање који су у јавној својини и брине се о њиховом наменском коришћењу, каналска мрежа - Панчевачки рит, Сурчинско поље, Макиш, Обреновац и др.).

 

3. Да управља бранама са акумулацијама (брана са акумулацијом Ресник, брана са акумулацијом Бела река, брана са акумулацијом Дубоки поток), преводницама на каналима и системима за наводњавање.

 

4. Да спроводи одбрану од поплава на водотоцима II реда на подручју града Београда.

 

5. Да извршава решења водног инспектора у складу са Законом о водама.

 

6. Да врши уклањање пловила у складу са решењем комуналног инспектора, према Одлуци о постављању пловила на делу обале и водног простора на територји града Београда (уклањање пловила).

f t g m

Адреса: Светозара Ћоровића 15, Београд

Телефон/факс: (011) 3229155; 3229156

e-mail: office@beogradvode.co.rs; 

             info@beogradvode.co.rs

МИ БРИНЕМО О ВОДАМА БЕОГРАДА

ПИБ: CP 101518008

ПЕПДБ: 130680764

Матични број: 07029110

Шифра делатности: 4291

Регистарски број: 6011000429